Šta je zdravstvena delatnost?

Knjigovodstvo u zdravstvu

 

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 25/19) propisano je da je zdravstvena delatnost delatnost kojom se obezbeđuje zdravstvena zaštita građana, a koja se sprovodi kroz sistem zdravstvene zaštite, te da sistem zdravstvene zaštite čine zdravstvene ustanove, visokoškolske ustanove zdravstvene struke i druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvene delatnosti, privatna praksa, zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici, kao i organizacija i finansiranje zdravstvene zaštite.

 

 

U skladu sa navedenim zakonom, zdravstvena delatnost se može obavljati u onim oblicima zdravstvene službe koji su osnovani u skladu sa Zakonom, kojima je rešenjem zdravstvenog inspektora Ministarstva zdravlja utvrđeno da ispunjavaju propisane uslove u pogledu kadrova, prostorija, opreme i lekova, i koji, upisom u registar Agencije za privredne registre stiču pravo na rad, Zakonom i Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe propisani su način osnivanja i bliži uslovi u pogledu kadrova, prostorija, opreme i lekova za zdravstvene ustanove, odnosno privatnu praksu.

U skladu sa Zakonom, zdravstvenu ustanovu može osnovati svako pravno i fizičko lice, koje, pored odluke o osnivanju (i delatnosti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti), treba da obezbedi propisani kadar, opremu, prostorije i lekove, za oblast za koju se ustanova osniva, te, na osnovu pribavljenog rešenja zdravstvenog inspektora Ministarstva zdravlja, izvrši upis u registar zdravdtenih ustanova koji vodi Agencija za privredne registre.

Privatnu praksu (preduzetnik u zdravstvu), u skladu sa Zakonom, može osnovati nezaposleni zdravstveni radnik ili zdravstveni radnik korisnik starosne penzije, pod propisanim uslovima u pogledu ličnih kvalifikacija, prostora, opreme i lekova.

Ako vam je neophodna pomoć pri kompletiranju i podnošenju zahteva Ministarstvu zdravlja, pri registraciji kod APR-a, podnošenju neophodnih prijava poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, vođenju poslovnih knjiga, ili pružanju poreskih saveta, možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655, i mi ćemo sve završiti umesto vas. Vi se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA.”

Više o registraciji zdravstvenih delatnosti možete pogledati OVDE.