Šta je metod antiage medicine, ko moze da je obavlja i pod kojim uslovima?

Knjigovodstvo u zdravstvu

 

Metode “antiage” medicine, kao nove zdravstvene tehnologije, obuhvataju metode i postupke prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije promena nastalih kao posledica starenja, odnosno metode čijom primenom se blagotvorno utiče na zdravlje i fizički izgled.

Metode “antiage” medicine nisu posebno obuhvaćene studijskim programima akademskih integrisanih studija medicine i stomatologije, a u neposrednoj su vezi sa određenim stečenim znanjima i veštinama na akademskim integrisanim studijama medicine i stomatologije, kao i određenih specijalizacija i užih specijalizacija zdravstvenih radnika.

Obavljanje metoda “antiage” medicine uređeno je Pravilnikom o bližim uslovim i načinu vršenja procene zdravstvenih tehnologija (“Službeni glasnik RS”, broj 97/20, 77/21, 89/21 i 33/22).

 

metod-antiage-medicine

 

Pravilnikom je, između ostalog, propisano:

  • zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke estetske “antiage” medicine, kao metode novih zdravstvenih tehnologija, ako pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita, obezbede dozvolu ministarstva nadležnog za poslove zdravlja za uvođenje novih zdravstvenih tehnologija iz određene oblasti estetske “antiage” medicine,
  • zdravstvena ustanova i privatna praksa u pogledu kadra, osim zakonom propisanog kadra za obavljanje registrovane delatnosti mora obezbediti najmanje jednog zdravstvenog radnika koji ima potrebnu edukaciju u skladu sa Pravilnikom,
  • zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke “antiage” medicine, ako pored zakonom propisanih uslova u pogledu prostora, za delatnost za koju su registrovani, imaju obezbeđenu i prostoriju propisanu propisom kojim su uređeni bliži uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe, kao prostoriju za intervencije minimalne površine od 16 m²,
  • za metode i postupke “antiage” medicine u pružanju zdravstvene zaštite u kojima se koriste određeni instrumenti, aparati i uređaji, bilo da se koriste samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver potreban za pravilnu primenu, zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa je dužna da obezbedi dokaz agencije nadležne za lekove i medicinska sredstva da se radi o registrovanom medicinskom sredstvu,
  • zdravstvena ustanova i privatna praksa mogu obavljati metode i postupke “antiage” medicine, ako pored obezbeđene odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava potrebnih za obavljanje registrovane zdravstvene delatnosti, imaju obezbeđene i odgovarajuće vrste i količine lekova i medicinskih sredstava u zavisnosti od vrste metoda i postupaka “antiage” medicine, registrovanih od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva.
  • metode i postupci “antiage” medicine mogu obavljati u zdravstvenoj ustanovi i privatnoj praksi koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija doktora medicine, doktora stomatologije, odnosno poliklinika, kojima je ministar izdao rešenje za korišćenje nove zdravstvene tehnologije.

Pravilnikom su, dakle, propisani bliži uslovi u pogledu kadra, prostora, opreme, lekova i medicinskih sredstava, procedure “antiage” medicine, kao i edukacije u oblasti “antiage” medicine, prema proceduri i edukatoru.

Na osnovu postojećeg normativnog okvira obavljanja zdravstvene delatnosti, metode “antiage” medicine moguće je zakonito obavljati samo u onim zdravstvenim ustanovma i privatnoj praksi koje poseduju rešenje ministra zdravlja kojim se dozvoljava obavljanje određene metode “antiage” medicine.

Kako je Pravilnikom propisano da zdravstvena ustanova i privatna praksa u pogledu kadra, osim zakonom propisanog kadra za obavljanje registrovane delatnosti, mora obezbediti najmanje jednog zdravstvenog radnika koji ima potrebnu edukaciju u skladu sa Pravilnikom, potrebno je obezbeđenost propisanog kadrovskog uslova dokazati već pri podnošenju zahteva za izdavanje dozvole za obavljanje određene metode “antiage” medicine (prilaganjem dokaza o odgovarajućoj edukaciji zdravstvenog radnika).

Posebno je potrebno podsetiti da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti zabranjeno da zdravstveni radnik druge specijalnosti obavlja zdravstvenu delatnost koja je izvan zdravstvene delatnosti utvrđene rešenjem Ministarstva o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti (određene zdravstvene ustanove ili određenog oblika privatne prakse).

Tačno je da je Zakonom utvrđena izuzetna mogućnost zdravstvene ustanove, odnosno određenih oblika privatne prakse da angažuju zdravstvenog radnika druge ZU, odnosno privatne prakse, izvan registrovane delatnosti (uključujući i zdravstvenog radnika sa dozvolom za obavljanje metoda i postupaka komplementarne medicine), ali takva izuzetnost nije utvrđena za angažovanje posebno edukovanih zdravstvenih radnika za obavljanje metoda “antiage” medicine.

Ako vam je neophodna pomoć pri kompletiranju i podnošenju zahteva Ministarstvu zdravlja, pri registraciji kod APR-a, podnošenju neophodnih prijava poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, vođenju poslovnih knjiga, ili pružanju poreskih saveta, možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655, i mi ćemo sve završiti umesto vas. Vi se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA.”

 

Više o registraciji zdravstvenih delatnosti možete pogledati OVDE.