Otvaranje usluga masaže lica, tela i frizerskih salona

Neophodni uslovi za registraciju-otvaranje usluga masaže lica, tela i frizerskih salona

Pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože (frizerske, manikirske, pedikirske, kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i slično) se registruje u skladu sa Zakonom o sanitarnom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 125/2004), Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), Pravilnikom o posebnim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti u kojima se pružaju usluge održavanja higijene, nege i ulepšavanja lica i tela („Sl. glasnik RS“, br. 8/2019), Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje delatnosti pružanja higijenskih usluga, kao i načinu sprečavanja i prenošenja zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 40/2017) i Pravilnik o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva („Sl. glasnik RS“, br. 3/2017).

 

REGISTRACIJA USLUGA MASAŽE LICA, TELA I FRIZERSKIH SALONA U POGLEDU KADRA

Lica koja pružaju navedene usluge u objektima moraju biti stručno osposobljena za rad i moraju posedovati dokument formalnog obrazovanja ili sertifikat o neformalnom obrazovanju i završenoj obuci izdat od strane ustanove koja ima status javno priznati izvođač aktivnosti obrazovanja odraslih i završenu javno priznatu obuku. Važno je napomenuti da diplome, uverenja, javne isprave, licence i uputstvo za korišćenje aparata u objektima moraju biti izloženi na vidnom mestu. Kao i to da zaposlena lica i lica koja se nalaze na obuci imaju obavezu da obave sledeće preglede:

 1. obavezni zdravstveni pregled pre započinjanja obavljanja delatnosti ili pre započinjanja obavezne prakse lica;
 2. obavezni zdravstveni pregled tokom obavljanja delatnosti na šest meseci, a po epidemiološkim i kliničkim indikacijama i ranije;
 3. obavezni zdravstveni pregled radi utvrđivanja nosilaštva uzročnika zaraznih bolesti;
 4. preporučeni zdravstveni pregled radi utvrđivanja nosilaštva uzročnika zaraznih bolesti.

Pregled doktora medicine obuhvata:

 1. na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože, nokti i dlake, vidljive sluzokože i tuberkulozu pluća;
 2. rendgensko snimanje pluća ako postoje kliničke i epidemiološke indikacije;
 3. laboratorijski pregled brisa ždrela i nosa na Staphylococcus aureus, koagulaza pozitivan;
 4. laboratorijski pregled stolice na Salmonellae i Shigellae;
 5. laboratorijski pregled stolice na crevne protozoe (Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica).

Dokaz o izvršenim pregledima predstavlja sanitarna knjižica overena od stručne službe instituta ili zavoda za javno zdravlje.

 

 

REGISTRACIJA USLUGA MASAŽE LICA, TELA I FRIZERSKIH SALONA U POGLEDU PROSTORA

Prostorije u kojima se pružaju usluge: frizerske, manikirske, pedikirske, kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i slično funkcionalno su povezane i podeljene na posebne prostorne celine, ukoliko se u objektu pružaju različite usluge i ne mogu biti povezane sa prostorijama koje se koriste za stanovanje i obavljanje druge delatnosti.

Zidovi, pregradni zidovi između odeljenja i tavanice u objektu su od čvrstog materijala, ravni, glatke površine i bez oštećenja, čisti, bele ili neke druge svetle boje.

Podovi su od čvrstog, vodonepropustivog materijala, ravni, bez oštećenja, pogodni za higijensko održavanje (čišćenje, pranje, dezinfekciju) i ne smeju biti klizavi.

U svim prostorijama obezbeđuje se temperatura vazduha od 18 do 25 °C u zavisnosti od vrste usluge.

Objekat mora imati:

 1. radnu prostoriju;
 2. izdvojen prostor sa čekaonicom sa stolicama i vešalicom;
 3. pomoćnu prostoriju (za smeštaj upotrebljenog rublja, prljave radne odeće, odlaganje pribora i sredstava za održavanje higijene prostorija, po potrebi za smeštaj mašine za pranje i sušenje rublja) ili izdvojen prostor u radnoj prostoriji ukoliko je radna prostorija manja od 14 m² odnosno ima dva mesta za pružanje usluga;
 4. prostoriju ili izdvojen prostor u radnoj prostoriji za držanje čistog rublja i predmeta opšte upotrebe koji se koriste pri pružanju usluga;
 5. sanitarni čvor sa predprostorom;
 6. manji rashladni uređaj za čuvanje kozmetičkih preparata;
 7. jednokratni potrošni materijal za zaštitu uređaja, opreme i nameštaja kao i sterilizator (autoklav ili suvi sterilizator).

Ukoliko se u istom objektu pružaju različite higijenske usluge prostorije su fizički odvojene u posebne prostorne i funkcionalno povezane celine. Izuzetno u slučaju pružanja srodnih usluga prostorije za pružanje higijenskih usluga mogu biti odvojene paravanima koji moraju biti svetlih boja i u čistom stanju.

Površina radne prostorije zavisi od broja radnih mesta, kao i od vrste i broja usluga koje se u njoj pružaju.

Najmanja površina radne prostorije, sa jednim mestom za pružanje usluga iznosi po 8 m² za frizerske, manikirske i pedikirske usluge i po 10 m² za kozmetičke, usluge masaže, solarijuma, pirsinga, tetovaže i sl. Za svako novo mesto najmanja površina radne prostorije uvećava se za 2,5 m² po stolici, odnosno 4 m² po ležaju.

Sanitarni čvor i predprostor opremljeni su uređajima, priborom i sredstvima za održavanje lične higijene (u kabini sanitarnog čvora držač sa toalet papirom, u predprostoriji pored uređaja za pranje ruku – sredstvo za pranje ruku i držač sa papirnim ubrusom ili uređaj za sušenje ruku – fenomat).

Umivaonik sa tekućom toplom i hladnom vodom, te priborom i sredstvima za frizerske i kozmetičke usluge i higijenu ruku. Broj umivaonika određen je brojem mesta za pružanje usluga.

 

REGISTRACIJA USLUGA MASAŽE LICA, TELA I FRIZERSKIH SALONA U POGLEDU OPREME

Oprema koja je neophodna za obavljanje određene usluge mora biti u skladu sa pravilima struke i dobrom higijenskom praksom.

Peškiri, čaršavi i drugo rublje mora biti mašinski oprano, ispeglano i koristi se isključivo jednokratno izuzev ako se preko čaršava na ležajevima koriste podmetači za jednokratnu upotrebu.

Zaposlena lica koriste čistu, neizgužvanu jednoobraznu radnu odeću u boji koja ne prikriva nečistoću.

Kante za otpatke moraju biti sa poklopcem i mehanizmom za otvaranje na nožni pogon.

U objektu se moraju preduzimaju mere za sprečavanje prenošenja uzročnika zaraznih bolesti:

 1. zaštita kože korisnika usluge obavlja se korišćenjem podmetača za jednokratnu upotrebu na stolicama i ležajevima;
 2. obavezno korišćenje odgovarajuće namenske trake ispod ogrtača kod frizerskih usluga;
 3. pribor koji se upotrebljava nakon svakog tretmana mora biti očišćen i opran sredstvom za pranje, a u skladu sa potencijalnim rizikom po zdravlje radnika i korisnika usluge dezinfikovan i sterilisan. Obavezna je sterilizacija pribora za pružanje usluga kojima se narušava integritet kože i sluzokože (kozmetičke usluge, pedikir, manikir, pirsing, tetovaža i sl.);
 4. električni aparati (mašinice i sl.) nakon upotrebe moraju biti temeljno očišćeni, tretirani efikasnim propisno registrovanim dezinficijensom koji ima bakteriološko, fungicidno i virucidno dejstvo a prema uputstvu proizvođača;
 5. dezinfekcija pribora vrši se potapanjem očišćenog pribora u dezinfekcioni rastvor koji se nalazi u odgovarajućoj posudi prema uputstvu proizvođača pribora, dezificijens koji se koristi mora biti propisno registrovan i da ima bakteriološko, fungicidno i virucidno dejstvo, a prema uputstvu proizvođača;
 6. zabranjena je višekratna upotreba brijača sa oštrim ivicama, a dozvoljena je upotreba samo brijača za jednokratnu upotrebu koji se mogu adekvatno odstraniti nakon upotrebe;
 7. sterilizacija očišćenog i dezinfikovanog pribora vrši se u atestiranom suvom sterilizatoru ili u autoklavu;
 8. kontrola sterilizacije prilikom obavljanja svake sterilizacije vrši se fizičkom, hemijskom ili biološkom metodom kontrole sterilizacije;
 9. atestiranje i kontrola autoklava i suvog sterilizatora vrši se u skladu sa potrebom, a najmanje jedanput godišnje;
 10. redovno održavanje prostora, dezinfekcijom radnih površina;
 11. obavezno održavanje higijene zaposlenih lica i korišćenje zaštitne opreme u toku pružanja usluge;
 12. tretiranje unutrašnjih površina solarijuma pre svake upotrebe dezinfekcionim sredstvom prema uputstvu proizvođača.

Prilikom izvođenja tetovaže dozvoljena je upotreba samo industrijski proizvedenih boja koje imaju propisanu deklaraciju i sertifikat o ispravnosti.

Igle, rukavice, maske, brijači i markeri za obeležavanje kože koriste se za jednokratnu upotrebu.

Zbrinjavanje kontaminiranog materijala i drugog medicinskog otpada vrši se u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.

Pre nego što otpočnete proces registracije budite slobodni da nas pozovite, kako bi vam usmeno predočili prednosti i mane raznih vidova oporezivanja koje vam zakon dozvoljava, i pronašli najbolje i najpovoljnije rešenje za vaš biznis. Mi ćemo umesto Vas izvršiti kompletnu registraciju kod APR, podneti sve neophodne prijave poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, kako bi Vi mogli da se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa. Možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA”.

Više o načinima oporezivanja možete pogledati OVDE.