Edukacija doktora stomatologa
(dentalne medicine)

Edukacija i izrada raznih akata koje trebate imati u ordinaciji, kao i neophodne evidencije u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Zdravstvena dokumentacija i evidencije služe za:

 • praćenje zdravstvenog stanja pacijenta;
 • praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva;
 • praćenje izvršavanja obaveza svih subjekata u oblasti zdravstvene zaštite;
 • praćenje faktora rizika iz životne sredine i procenu njihovog uticaja na zdravlje stanovništva;
 • praćenje resursa u oblasti zdravstvene zaštite;
 • praćenje i stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • finansiranje zdravstvene zaštite;
 • planiranje i programiranje zdravstvene zaštite;
 • praćenje i ocenjivanje sprovođenja planova i programa zdravstvene zaštite;
 • sprovođenje statističkih i naučnih istraživanja;
 • informisanje javnosti;
 • izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva i za razvoj sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Zdravstvene ustanove, privatna praksa i druga pravna lica dužni su da vode zdravstvenu dokumentaciju i evidencije, na način i po postupku kao i u rokovima utvrđenim Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasi zdravstva.

 

Zdravstvena dokumentacija

Zdravstvena dokumentacija je izvorni ili reprodukovani dokument, primljen u rad ili stvoren u radu zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica.

Zdravstvenu dokumentaciju čine medicinska dokumentacija o pacijentima i osnovna dokumentacija o zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi i drugim pravnim licima. Zdravstvena dokumentacija može da se vodi u pismenom ili elektronskom obliku.

Medicinska dokumentacija

Medicinska dokumentacija je dokument koji sadrži zapažene, merljive i ponovljive nalaze dobijene prilikom pregleda pacijenta, kao i laboratorijske i dijagnostičke testove, procene ili dijagnostičke formulacije.

Medicinska dokumentacija hronološki beleži brigu o pacijentu, podržava dijagnostiku ili razloge posete zdravstvenoj ustanovi, potkrepljuje preventivne postupke, skrining, postupke lečenja i precizno ih dokumentuje. Predstavlja sudsko-medicinski dokument zbog čega mora biti potpuna, tačna i dostupna. Predstavlja i grupu sredstava za usklađeno evidentiranje i prikupljanje podataka o događajima i aktivnostima u sistemu zdravstvene zaštite.

Medicinska dokumentacija i evidencije vode se upisivanjem podataka u osnovnu medicinsku dokumentaciju i pomoćna sredstva za vođenje evidencija.

Osnovna medicinska dokumentacija jeste:

1) Zdravstveni karton;
2) Stomatološki karton;
3) Karton obavezne imunizacije;
4) Protokol;
5) Istorija bolničkog lečenja i zbrinjavanja;
6) Matična knjiga lica smeštenih u stacionarnu zdravstvenu ustanovu;

7) Temperaturno-terapijsko-dijetetska lista;
8) List anestezije;
9) Otpusna lista sa epikrizom;
10) List za novorođenče;
11) Knjiga evidencije.

Pomoćna sredstva za vođenje evidencije jesu:

1) Registar kartoteke;
2) Dnevna evidencija o posetama i radu;
3) Tekuća evidencija o utvrđenim oboljenjima i stanjima;
4) Dnevna evidencija o kretanju pacijenata u bolnici – stacionaru;
5) Evidencija zakazivanja pregleda dijagnostičkih procedura i drugih medicinskih mera i postupaka.

Našim klijentima pružamo uslugu besplatne edukacije i izrade raznih akata, kao i neophodne evidencije u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ovo su samo neki od zakona koji vas obavezuju na donošenje raznih odluka, obaveštenja itd. Da ne biste čitali sve ove zakone i gubili vreme, obratite se nama i naš strućni tim će u najkraćem roku pripremiti sva neophodna akta i pružiti vam kompletnu edukaciju na koji način trebate voditi određenu dokumentaciju. 

 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA (“Sl. glasnik RS”, br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 – dr. zakon)
 • ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016)
 • ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA (“Sl. glasnik RS”, br. 45/2013 i 25/2019 – dr. zakon)
 • ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2010)
 • ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014)
 • ZAKON O FISKALNIM KASAMA (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012)
 • ZAKON O FISKALIZACIJI (“Sl. glasnik RS”, br. 153/2020 i 96/2021)

Ukoliko vam je ovaj tekst bio zanimljiv ili imate neko pitanje za nas slobodno nas kontaktirajte putem telefona 060/3325-655 ili na mail business.deluxe.bg@gmail.com