Otvaranje ambulante za zdravstvenu negu

Neophodni uslovi za registraciju ambulante za zdravstvenu negu

Ambulanta za zdravstvenu negu se registruje u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) i Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe “Sl. glasnik RS”, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik, 22/2013, 16/2018, 18/2022 i 20/2023).

 

REGISTRACIJA AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU NEGU U POGLEDU KADRA

Ambulantu za zdravstvenu negu može registrovati nezaposlena medicinska sestra – tehničar sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

 

 

REGISTRACIJA AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU NEGU U POGLEDU PROSTORA

 1. da su građeni od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;
 2. da su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;
 3. da su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;
 4. da imaju posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja;
 5. da u radnim prostorijama, bolesničkim sobama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;
 6. da imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu, a u bolnici na 10 postelja sanitarni čvor i tuš sa kadom;
 7. da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 – 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;
 8. da u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura od 18 – 25 stepeni Celzijusa;
 9. da su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati;
 10. da svaka građevinsko-tehnička i funkcionalna celina u zdravstvenoj ustanovi ima sanitarni čvor za muškarce i žene (odvojeno za bolesnike i za osoblje) i posebne prostorije za ostavu opreme i sredstava za održavanje opšte higijene i za garderobu osoblja;
 11. da prostorije u kojima zdravstvenu delatnost obavlja zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa i to: specijalistička ordinacija za radiologiju, specijalistička ordinacija za hiper, odnosno hipobaričnu medicinu, laboratorija za mikrobiološku i virusološku dijagnostiku i poliklinika u kojoj se obavljaju poslovi iz neke od navedenih zdravstvenih delatnosti imaju poseban, odnosno odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;
 12. da prostorije za operacionu salu, porođajnu salu, hemodijalizu i intenzivnu negu imaju obezbeđenu klimatizaciju.

Za obavljanje zdravstvenih delatnosti pojedine prostorije, u zavisnosti od namene treba da imaju sledeće površine:

 1. prostor za intervencije 16 m2;
 2. čekaonica (nije propisano)
 3. mokri čvor (nije propisano)

 

REGISTRACIJA AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU NEGU U POGLEDU OPREME

Obavezna oprema za za zdravstvenu negu – oprema predviđena za patronažnu službu doma zdravlja:

 1. Sto radni
 2. Stolice
 3. Torba patronažne sestre
 4. Stetoskop
 5. Aparat za merenje krvnog pritiska
 6. Orman za kartoteku

 

REGISTRACIJA AMBULANTE ZA ZDRAVSTVENU NEGU U POGLEDU LEKOVA

Ambulanta za zdravstvenu negu mora imati obezbeđene odgovarajuće lekove utvrđene propisom kojim se uređuje Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga sredstva za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, i to:

iz člana 40. pravilnika: lekove i druga sredstva za ukazivanje hitne medicinske pomoći i antišok terapiju.

Po ispunjavanju navedenih uslova mi ćemo umesto Vas podneti zahtev Ministarstvu zdravlja za izlazak na teren radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, izvršiti kompletnu registraciju kod APR, podneti sve neophodne prijave poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, kako bi Vi mogli da se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa. Možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA”.

Više o neophodnoj dokumentaciji za registraciju zdravstvenih delatnosti možete pogledati OVDE.