Registracija poliklinike

Neophodni uslovi za registraciju poliklinike

Poliklinika kao privatna praksa, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) se osniva radi obavljanja zdravstvene delatnosti iz tri različite specijalističke oblasti medicine ili specijalističke oblasti stomatologije. Osim odredbi Zakona, uslovi za osnivanje svih ostalih oblika privatne prakse, propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe “Sl. glasnik RS”, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik, 22/2013, 16/2018, 18/2022 i 20/2023).

 

REGISTRACIJA POLIKLINIKE U POGLEDU KADRA

Poliklinika mora imati zaposlena tri doktora medicine/stomatologije različitih specijalnosti i dva zdravstvena radnika sa srednjom ili višom stručnom spremom (dve medicinske sestre/tehničara). Kako osnivač bilo kojeg oblika privatne prakse, određene poslove zdravstvene delatnosti obavlja ličnim radom, kao preduzetnik, ostali kadar, po broju, zvanju i zanimanju treba biti zaposlen u poliklinici za svo vreme rada poliklinike.

 

registracija-poliklinike

 

REGISTRACIJA POLIKLINIKE U POGLEDU PROSTORA

1) da su građeni od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;
2) da su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;
3) da su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;
4) da imaju posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja;
5) da u radnim prostorijama, bolesničkim sobama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;
6) da imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu, a u bolnici na 10 postelja sanitarni čvor i tuš sa kadom;
7) da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 – 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;
8) da u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura od 18 – 25 stepeni Celzijusa;
9) da su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati;

10) da svaka građevinsko-tehnička i funkcionalna celina u zdravstvenoj ustanovi ima sanitarni čvor za muškarce i žene (odvojeno za bolesnike i za osoblje) i posebne prostorije za ostavu opreme i sredstava za održavanje opšte higijene i za garderobu osoblja;

11) da prostorije u kojima zdravstvenu delatnost obavlja zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa i to: specijalistička ordinacija za radiologiju, specijalistička ordinacija za hiper, odnosno hipobaričnu medicinu, laboratorija za mikrobiološku i virusološku dijagnostiku i poliklinika u kojoj se obavljaju poslovi iz neke od navedenih zdravstvenih delatnosti imaju poseban, odnosno odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;
12) da prostorije za operacionu salu, porođajnu salu, hemodijalizu i intenzivnu negu imaju obezbeđenu klimatizaciju.

Za obavljanje zdravstvenih delatnosti pojedine prostorije, u zavisnosti od namene treba da imaju sledeće površine:

1) ordinacija: 10 m2;
2) prostorije za intervencije i prostorije za endoskopiju: po 16 m2;
3) prostorija za rendgenske preglede i snimanja: prema propisima o građevinsko-tehničkim uslovima za rad u prostoru sa jonizujućim zračenjem;
4) čekaonica (nije propisano)
5) mokri čvor (nije propisano)

 

REGISTRACIJA POLIKLINIKE U POGLEDU OPREME

Poliklinika mora imati odgovarajuću opremu utvrđenu u Listi opreme za obavljanje zdravstvene delatnosti koja je propisana pravilnikom, shodno specijalističkoj grani medicine-stomatologije.

Opremu se odnosi na intervencije, reanimaciju i dijagnostiku, predviđena za odgovarajuće specijalnosti u domu zdravlja, opštoj bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.

 

REGISTRACIJA POLIKLINIKE U POGLEDU LEKOVA

Poliklinika mora imati obezbeđene odgovarajuće lekove utvrđene propisom kojim se uređuje Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga sredstva za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, i to:
iz člana 40. pravilnika: lekove i druga sredstva za ukazivanje hitne medicinske pomoći i antišok terapiju.

Po ispunjavanju navedenih uslova mi ćemo umesto Vas podneti zahtev Ministarstvu zdravlja za izlazak na teren radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti, izvršiti kompletnu registraciju kod APR, podneti sve neophodne prijave poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, kako bi Vi mogli da se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa. Možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA”.

Više o neophodnoj dokumentaciji za registraciju zdravstvenih delatnosti možete pogledati OVDE.