Otvaranje stomatološke ordinacije

Neophodni uslovi za registraciju stomatološke ordinacije

Stomatološka ordinacija (ordinacija dentalne medicine), u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019) se osniva radi obavljanja zdravstvene delatnosti, iz oblasti opšte ili specijalističke grane stomatologije. Osim odredbi Zakona, uslovi za osnivanje svih ostalih oblika privatne prakse, propisani su Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe “Sl. glasnik RS”, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik, 22/2013, 16/2018, 18/2022 i 20/2023).

 

REGISTRACIJA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE U POGLEDU KADRA

U ordinaciji stomatologa – jednog doktora stomatologije; u specijalističkoj ordinaciji – jednog doktora stomatologije specijalistu odgovarajuće grane stomatologije, a u specijalističkoj ordinaciji iz hirurških grana stomatologije i jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom.

 

 

REGISTRACIJA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE U POGLEDU PROSTORA

1) da su građeni od materijala koji ne sme štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;
2) da su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;
3) da su obezbeđeni vodovod, kanalizacija i grejanje;
4) da imaju posebne prostorije za ostavu čistog i prljavog rublja;
5) da u radnim prostorijama, bolesničkim sobama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;
6) da imaju sanitarni čvor sa predprostorom uz čekaonicu, a u bolnici na 10 postelja sanitarni čvor i tuš sa kadom;
7) da imaju prirodnu i veštačku osvetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 – 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;
8) da u svim prostorijama, u zavisnosti od namene bude obezbeđena temperatura od 18 – 25 stepeni Celzijusa;
9) da su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati;
10) da svaka građevinsko-tehnička i funkcionalna celina u zdravstvenoj ustanovi ima sanitarni čvor za muškarce i žene (odvojeno za bolesnike i za osoblje) i posebne prostorije za ostavu opreme i sredstava za održavanje opšte higijene i za garderobu osoblja;
11) da prostorije u kojima zdravstvenu delatnost obavlja zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa i to: specijalistička ordinacija za radiologiju, specijalistička ordinacija za hiper, odnosno hipobaričnu medicinu, laboratorija za mikrobiološku i virusološku dijagnostiku i poliklinika u kojoj se obavljaju poslovi iz neke od navedenih zdravstvenih delatnosti imaju poseban, odnosno odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;
12) da prostorije za operacionu salu, porođajnu salu, hemodijalizu i intenzivnu negu imaju obezbeđenu klimatizaciju.

Za obavljanje zdravstvenih delatnosti pojedine prostorije, u zavisnosti od namene treba da imaju sledeće površine:

1) ordinacija: 10 m2;
2) čekaonica (nije propisano)
3) mokri čvor (nije propisano)

 

REGISTRACIJA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE U POGLEDU OPREME

1. Stomatološki aparat sa mikromotorom i turbinom
2. Stolica stomatološka
3. Stolica terapeutska
4. Sterilizator suvi
5. Autoklav za brzu sterilizaciju
6. Plastični kontejner za odlaganje instrumenata
7. Ultrazvučni aparat za čišćenje sitnih instrumenata
8. Orman za instrumente
9. Stočić za instrumente
10. Metalna kaseta za instrumente
11. Mikser za amalgam kompozite
12. Kavitron
13. Aparat za svetlosnu polimerizaciju
14. Aparat za ispitivanje vitaliteta
15. Termokauter
16. Set za reanimaciju
17. Osnovni set za paradontopatiju
18. Instrumenti za stomatološke intervencije

U prostoriji za rendgen dijagnostiku:

1. Stolica stomatološka
2. Negatoskop
3. Rendgen aparat dentalni
4. Aparat za razvijanje rendgen filmova

REGISTRACIJA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE U POGLEDU LEKOVA

Ordinacija mora imati obezbeđene odgovarajuće lekove utvrđene propisom kojim se uređuje Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga sredstva za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, i to:

  • iz člana 40. pravilnika: lekove i druga sredstva za ukazivanje hitne medicinske pomoći i antišok terapiju.

Po isunjavanju neophodnih uslova mi ćemo vam pomoći pri kompletiranju i podnošenju zahteva Ministarstvu zdravlja, pri registraciji kod APR-a, podnošenju neophodnih prijava poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, vođenju poslovnih knjiga, ili pružanju poreskih saveta, možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655, i mi ćemo sve završiti umesto vas. Vi se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA”.

Više o registraciji zdravstvenih delatnosti možete pogledati OVDE.