Da li je dozvoljeno da doktor stomatolog bude zaposlen na 50 posto radnog vremena?

 

Zaposleni, u smislu Zakona o radu “Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018) jeste fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca, a poslodavac jeste domaće, odnosno strano pravno ili fizičko lice koje zapošljava, odnosno radno angažuje, jedno ili više lica.

 

 

Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji donosi onaj poslodavac koji ima vise od 10 zaposlenih. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu, koji zaključuju zaposleni i poslodavac, a koji, između ostalog, pored naziva i sedišta poslodavca, ličnog imena zaposlenog, mesta prebivališta, naziva i opisa poslova koje zaposleni treba da obavlja, mesta rada, vrste radnog odnosa, dana početka rada i dr, sadrži i radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno).

Radni odnos sa nepunim radnim vremenom može da se zasnuje na neodređeno ili određeno vreme, a zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme.

 

Dakle, ukoliko osnivač stomatološke ordinacije, kao poslodavac, ima potrebu za radom drugog stomatologa sa nepunim radnim vremenom, nema zakonske prepreke da doktor bude radon angažovan na 50% radnog vremena, ukoliko ispunjava propisane uslove za obavljanje stomatološke zdravstvene delatnosti.

 

Ako vam je potrebno usmeno pojašnjenje ili imate potrebu za pojedinim obračunima slobodno nas kontektirajte putem telefona 060/3325-655 ili 011/33-706-18.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA.”

Pogledajte obračune zarada i ostalih prihoda za stomatološke ordinacije .