Koje su neophodne edukacije u oblasti estetske „antiage” medicine?

Sticanje znanja i veština u oblasti estetske „antiage” medicine obezbeđuje se:

1) U okviru specijalizacije iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije,
2) U okviru specijalizacije iz dermatovenerologije,
3) Akreditovanim programom kontinuirane medicinske edukacije, i to:

Kurs – vid kontinuirane edukacije u okviru koga se prenose teorijska znanja i veštine u manjoj grupi polaznika (do 50 osoba). Veštine treba da čine minimum 50% predviđene dužine trajanja kursa i moraju detaljno da budu opisane u sažetku;

Studijski boravak za estetske „antiage” procedure – boravak u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama zdravstvene struke radi dodatne edukacije ili upoznavanja organizacije rada u kome su veštine zastupljene sa minimum 50%;

 

 

 

Kontinuirana medicinska edukacija za estetske „antiage” procedure sprovodi se pod rukovodstvom mentora koga određuje rukovodilac zdravstvene ustanove, osnivač privatne prakse u kojoj se održava kontinuirana medicinska edukacija, odnosno organizator akreditovanog programa medicinske edukacije u oblasti estetske „antiage” medicine.

Postupak procene kvaliteta programa kontinuirane edukacije vrši Zdravstveni savet Srbije, u skladu sa zakonom.

U postupku akreditacije programa kontinuirane edukacije za oblast estetske „antiage” medicine, Zdravstveni savet Srbije može da zatraži prethodno konsultativno mišljenje Ministarstva zdravlja – Republičke stručne komisije za oblast estetske „antiage” medicine.

Predavač, odnosno edukator akreditovanog programa kontinuirane medicinske edukacije za estetsku „antiage” medicinu ima najmanje isti stepen stručne spreme, kao i lica na koja se odnosi akreditovani program.

Predavač, odnosno edukator akreditovanog programa kontinuirane medicinske edukacije za estetsku „antiage” medicinu može biti zdravstveni radnik koji se neposredno (osnovnom zdravstvenom delatnošću) bavi srodnim tehnikama, veštinama, metodama tj. pruža zdravstvene usluge iz srodnih grana medicine odnosno stomatologije, u skladu sa završenom specijalizacijom i sa radnim iskustvom u toj oblasti u trajanju od najmanje tri godine.

Polaznici kontinuirane edukacije u cilju osposobljavanja za rad u pružanju usluga estetske medicine mogu biti isključivo doktori medicine i doktori stomatologije sa položenim stručnim ispitom i licencom nadležne komore. Navedene uslove za polaznike kontinuirane edukacije utvrđuje organizator programa (overena fotokopija licence nadležne komore).

Broj kandidata, odnosno doktora medicine i doktora dentalne medicine, polaznika kontinuirane edukacije u oblasti estetske „antiage” medicine za sticanje praktičnih veština ne može biti veći od pet po jednom mentoru. Predviđen broj sati praktične nastave se odnosi za svakog polaznika kontinuirane edukacije pojedinačno.

Organizator akreditovanog programa mora da obezbedi organizaciono-tehničke uslove za uspešno sprovođenje programa kontinuirane edukacije, odnosno da ima razvijen sistem evidencije prisustva, sistem provere znanja (za kurseve), sistem evaluacije organizovanog skupa, sistem za čuvanje dokumentacije u vremenskom periodu od najmanje sedam godina, kao i druge uslove koji su od značaja za akreditaciju programa.

Organizator akreditovanog programa izdaje potvrdu o učestvovanju za sve učesnike programa, odnosno sertifikat o stručnoj osposobljenosti za samostalno obavljanje određenih postupaka i metoda „antiage” medicine, potpisan od strane edukatora.

Potvrda je dokument kojim se potvrđuje učestvovanje na akreditovanom programu kontinuirane edukacije i sadrži:

 • službeni naziv organizatora akreditovanog programa;
 • mesto i datum održavanja;
 • naziv teme;
 • vrstu kontinuirane edukacije;
 • broj evidencione odluke o akreditaciji programa kontinuirane edukacije;
 • broj dodeljenih bodova za učestvovanje;
 • ime, prezime i broj licence zdravstvenog radnika kome se izdaje potvrda;
 • pečat i potpis (elektronski, faksimili ili svojeručni) organizatora akreditovanog programa;
 • precizno navedene kompetencije za samostalni rad polaznika akreditovanog programa za sticanje znanja i veština u oblasti estetske i „antiage” medicine;
 • ime, prezime, specijalnost, broj licence i potpis mentora teoretske nastave;
 • ime, prezime, specijalnost, broj licence i potpis mentora praktične nastave.

 

Tabela estetskih „antiage” procedura sa propisanom vrstom edukacija i stručnom spremom edukatora.

 

PROCEDURA VRSTA EDUKACIJE EDUKATOR
1. Tehnike nadoknade volumena u cilju uklanjanja znaka starenja (injektiranje dermalnih filera)

6 h teoretske nastave
28 h praktične nastave
6 h teoretske nastave
32 h praktične nastave

Kontinuirana medicinska edukacija
– Kurs
Tehnika injektiranja
1. Osnovni nivo
2. Napredni nivo
1. Osnovni nivo – anatomija – tehnika injektiranja – komplikacije – proizvodi i protokoli
2. Napredne tehnike: – anatomija, lice telo genitalna regija – tehnika injektiranja – komplikacije – proizvodi i protokoli
– Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista dermatovenerologije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista maksilofacijalne hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
2. Primena botulinumskog toksina – estetska medicina

4 h teoretske nastave
8 h praktične nastave

Kontinuirana medicinska edukacija
Kurs
– anatomija
– tehnika injektiranja
– komplikacije
– proizvodi i protokoli
– Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista dermatovenerologije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista neurologije – neuropsihijatrije sa minimum pet godina specijalističkog staža
3. Minimalno invazivne tehnike liftinga – lifting nitima (thread lifting)

6 h teoretske nastave
24 h praktične nastave

Kontinuirana medicinska edukacija
– Kurs (Uslov za pohađanje kursa da je savladao tehnike injektiranja dermalnih filera)
Minimalno invazivna tehnika liftinglifting nitima
1. Lice
2. Telo
– Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista dermatovenerologije sa minimum pet godina specijalističkog staža
4. Krvna plazma obogaćena trombocitima – tehnika injektiranja u estetskoj medicini – uklanjanja znaka starenja na koži lica i tela

6 h teoretske nastave
12 h praktične nastave

Kontinuirana medicinska edukacija
– Kurs
– Tehnike pripreme krvne plazme obogaćene trombocitima
– Tehnike injektiranja
– Komplikacije
– Protokoli
– Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista dermatovenerologije sa minimum pet godina specijalističkog staža
5. Mezoterapija – primena u estetskoj medicini – tehnika injektiranja kože i potkožnog tkiva

6 h teoretske nastave
12 h praktične nastave

Kontinuirana medicinska edukacija
– Kurs
– anatomija
– tehnika injektiranja
– komplikacije
– proizvodi i protokoli
1. lice
2. telo
Injekcione tehnike
– Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista dermatovenerologije sa minimum pet godina specijalističkog staža
6. Hemijski pilinzi – srednje duboki i duboki

3 h teorije
9 h prakse

Kontinuirana medicinska edukacija
– Kurs
Protokoli – za pilinge
1. lice
2. telo
– Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista dermatovenerologije sa minimum pet godina specijalističkog staža
7. Elektromagnetna zračenja i laser primena u estetici

6 h teoretske nastave
18 h praktične nastave

1. Primena lasera u estetskoj medicini:
Aleksandritni 755 nm talasne dužine
Diodni 810 nm
Nd: Yag Long Pulse 1064 nm
Nd: Yag Q-Switch i pikosekundni 1064/532 nm
Er: Glass 1540–1550 nm
Er:Yag 2940 nm
CO2 10600 nm
Ti:safir 730, 785 nm
Pulsed dye 585–595 nm
2. Procedure Intenzivnim pulsirajućim svetlom (IPL)
Talasne dužine 350–1050 nm sa snagom (fluensom) iznad 9 J/cm²
3. Radiofrekventni uređaji, uređaji zasnovani na energijama kojima se zagreva tkivo iznad 42 °C
4. Plazma energija
– Specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista dermatologije sa minimum pet godina specijalističkog staža
– Specijalista fizikalne medicine sa minimum pet godina specijalističkog staža

 

Ako vam je neophodna pomoć pri kompletiranju i podnošenju zahteva Ministarstvu zdravlja, pri registraciji kod APR-a, podnošenju neophodnih prijava poreskoj upravi i lokalnoj samoupravi, vođenju poslovnih knjiga, ili pružanju poreskih saveta, možete nas kontaktirati putem telefona 060/3325-655, i mi ćemo sve završiti umesto vas. Vi se posvetite razvijanju sopstvenog biznisa.

Trudimo se da budemo „ČUVARI VAŠEG VREMENA I FINANSIJA”.

 

Više o registraciji zdravstvenih delatnosti možete pogledati OVDE.